Algemene informatie

De Stichting is opgericht 28 maart 2018. De officiële naam is: Stichting tot Behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning. Onze roepnaam is: Beemster Vertoeving

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Chris Luursema, voorzitter
  • Jaap Slagt, secretaris
  • Christine van Splunter, bestuurslid
  • Dieuw Schuijtemaker, bestuurslid
  • Gerrit Arkesteijn, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Het fiscaal nummer is RSIN 858664574.

Het nummer van de KvK is 71309802.

Het bankrekeningnummer van ons is NL08RABO0329 6424 80

Wij zijn niet BTW-plichtig maar ons BTW nummer is NL858664574B01

Het adres van de secretaris is het postadres: Cornelis ten Hoopestraat 4, 1462KN Middenbeemster,
secretaris@beemstervertoeving.nl

Lees het beleidsplan hieronder

meer weten over het bestuur?

 

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Op 28 maart 2018 is de stichting tot behoud van Beemster Doopsgezinde Vermaning opgericht. De stichting gebruikt in het dagelijks verkeer de titel “Beemster Vertoeving”. 

Bestuursleden

Chris Luursema, voorzitter

Jaap Slagt, secretaris en lid kerkenraad Doopsgezinde Gemeente

Gerrit Arkesteijn, penningmeester

Dieuw Schuitemaker, lid

Christine van Splunter, lid

 

Overleg

In 2021 is elf maal in deze officiële setting vergaderd. Met een afvaardiging van het bestuur is eenmaal overleg geweest samen met de leden van de Brede Kerkenraad. In het voorjaar van 2021 is de goedkeuring binnen gekomen van de vereiste vergunningen. De voorbereidingen zijn gestart in goed overleg met de Kerkenraad en een notaris voor de overdracht van het Vastgoed van de Doopsgezinde gemeente naar Beemster Vertoeving. Dit jaar hebben we een keuze gemaakt uit een nieuw logo. Tevens hebben we hulp ingekocht voor het professionaliseren van onze website. 

Verhuur

De woning “Middenweg 84” is verhuurd met een tijdelijke gebruikersovereenkomst.

De voormalige kosterswoning “Middenweg 87” is verhuurd met een vast contract.

Eén garage is verhuurd aan een bewoner uit Middenbeemster.

 

Programmering

Vanwege Covid-19 heeft de programmering voor het ontmoeten van elkaar door middel van theater, film, maal & verhaal, workshops en thema-avonden tot een minimum terug gebracht. Op 12 september was een presentatie te zien van werken van twee jonge kunstenaars in de grote zaal. Tegelijkertijd draaide een presentatie van de plannen. Hierdoor zijn weer nieuwe inschrijvingen van kandidaat-huurders naar voren gekomen. 

Contactavonden

In 2021 is  ook vanwege Covid-19 nog geen informatie-avond georganiseerd voor belangstellenden. Dit is in 2022 wel de bedoeling. 

Bouwkundig traject

De volgende stap is genomen in de bouw, nadat in het voorjaar de vergunningen afgegeven waren. De architect van het eerste uur had aangegeven, vanwege zijn gezondheid het project niet verder af te kunnen ronden. We hebben gesprekken gevoerd met een drietal architecten waaruit we een keuze hebben gemaakt een samenwerking aan te gaan met BT architecten. De architect heeft de schetstekeningen in overleg met ons definitief gemaakt. Aan het eind van het jaar is een start gemaakt voor een keuze met welke aannemer we willen gaan werken. Diverse aannemers zijn via de architect uitgenodigd een offerte uit te brengen.    

Financiering

Na de goedkeuring van de vergunningen zijn er definitieve afspraken gemaakt met het restauratiefonds van Provincie Noord-Holland. De fondsenwerving is doorgegaan. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd, zodat we door kunnen gaan met het bouwproces. 

Jaarrekening en balans
 

Beleidsplan 2021-2024

Het jaar 2021 wordt gebruikt om de voorbereidingen te treffen voor de bouw. Dat wil zeggen de financiering van het geheel zeker te stellen, de architect voor de bouwbegeleiding te selecteren en de aannemer te contracteren. Dan kan de herbouw van de bijgebouwen en de restauratie van het monumentale pand van de kerk conform de verleende vergunningen in 2022 plaats vinden. De oplevering van de 6 woningen kan eind 2022 begin 2023 plaats vinden. Tijdens het hele proces blijft het streven om CO2 neutraal te bouwen, en woningen te realiseren die vallen onder de sociale huurgrens.

In 2021 gaat de stichting invulling geven aan de culturele ideeën. Naast de bestaande avonden met film, lezingen, maal met verhaal zullen ook muziek en theateravonden vorm krijgen. In samenwerking met andere organisaties, waaronder de burgerlijke gemeente en RSWP, gaat de stichting het concept huiskamer voor de Beemster verder vorm geven. Dit alles om de kernwaarden, te weten vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en vertrouwen uit te dragen.

In 2023 wil de stichting de zes woningen verhuurd hebben aan een groep mensen, die op een enthousiaste wijze en op vrijwillige basis een beperkt deel van hun tijd inzetten voor het realiseren van het ideaal. Zij gaan een woongemeenschap worden die een bijdrage zal leveren aan het realiseren van het huiskamerconcept en het onderhoud van de gezamenlijke moestuin. (De woongemeenschap is niet bedoeld als een sekte dan wel een klooster, maar vooral een microdorp waarin goed nabuurschap en goede zorg voor het Rijksmonument en het gebruik ervan voor culturele en sociaal/maatschappelijke activiteiten vanzelfsprekend is.)

In 2022 zal de keuze voor de huurders gemaakt worden, onder meer op basis van het enthousiasme voor de idealen, de wijze waarop zij aan die idealen willen bijdragen.

In 2023 zal ook een start gemaakt kunnen worden met de inrichting van de gemeenschappelijke (moes)tuin en het erf.